بازرسی چشمی در سازه های فولادی

بازرسی چشمی در سازه فولادی

افشین یوسفی نیا

کارشناس سطح 3 آزمون های غیر مخرب

فصل 6 آیین نامه جوشکاری سازه های فولادی (AWS D1.1) مرجع تعیین الزامات بازرسی و آزمایشهای غیرمخرب ساختمان می باشد. طبق بند 6-9 آیین نامه، بازرسی چشمی تمامی جوشها (100%) الزام و معیار پذیرش آن نیز تعیین شده است. این موضوع در بند 10-4-4-4-د  مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نیز آمده است. میزان (درصد) سایر روشهای غیرمخرب در سازه فولادی در جدول 10-4-1 مبحث دهم ارایه شده است.

جدول 10-4-1  میزان آزماشهای غیرمخرب هنگام تولید و نصب (مبحث دهم)
نوع جوش مورد آزمایشنوع آزمایش
1- صد درصد کلیه جوشهابازرسی چشمی (VT)
2- صد درصد جوشهای لب به لب عرضی بالهای کششی، اعضای کششی خرپاها، 6/1 عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی * و جوش شیاری ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر به ستونپرتونگاری یا فراصوت  (UT or RT)
3- ده درصد جوشهای لب به لب طولی بالهای کششی و اعضای کششی خرپاهاپرتونگاری یا فراصوت
4- بیست درصد جوشهای لب به لب عرضی و طولی در بال های فشاری و اعضای فشاری خرپاها و ستونهاپرتونگاری یا فراصوت
5- بیست درصد جوش های لب به لب عرضی جان تیرها که شامل بند 2 فوق نمی باشد و جوشهای لب به لب طولی جان تیرهاپرتونگاری یا فراصوت
6 – ده درصد جوش گوشه بال به جان و سخت کننده هارنگ نافذ (PT)
7- صد درصد جوشهای گوشه اتصالات مهار بند و اتصالات تیر به ستون*رنگ نافذ
* در صورت حصول نتایج مثبت، مهندس ناظر می تواند دستور تقلیل آزمایشها را تا حداقل 30 درصد صادر نماید.

همانطور که قبلا گفته شد بازرسی چشمی شامل سه مرحله اصلی است و لذا بازرس بایستی طوری برنامه ریزی نماید تا تمامی اتصالات و جوشهای سازه فلزی را طی مراحل زیر بازرسی و کنترل نماید. استفاده از یک چک لیست که شامل جزییات مراحل بازرسی است بازرس را یاری خواهد داد تا تمامی وظیفه هایش را بدرستی و با دقت لازم دنبال نماید.

1- بازرسی قبل از جوشکاری

 • بررسی و مطالعه نقشه ها ،استانداردها و مشخصات فني پروژه
 • بررسي دستورکار جوشکاری و تاييدیه آن و صلاحيت جوشكارها
 • تعيين و استقرار ايستگاه‌هاي بازرسي (Hold Point)
 • برقرار كردن طرح تهیه و کنترل مستندات و سوابق بازرسی
 • بررسی مدارك و گواهی نامه مواد پايه و مواد مصرفي جوشکاري
 • بازرسي کیفیت و نحوه انبارش مواد اولیه و مواد مصرفي جوشكاري
 • بازرسي برشکاری، مونتاژ و همراستايي اتصالات شامل: ضخامت، ابعاد قطعات برشکاری شده، زاويه شيار، فاصله شكاف ريشه، همراستايي اتصال، پشت بند، تميز كاري اتصال، خال جوش ها، دمای پيش گرم(در صورت نیاز) و . . .

2- بازرسی حین جوشکاری

 • كنترل دماي پيش گرم و
 • کنترل صلاحیت جوشکارها
 • كنترل انطباق کار با متغیرهای دستورکار جوشكاري[1] (WPS)
 • بازرسي کیفیت پاس ريشه جوش
 • بازرسي لايه‌هاي جوش و تمیز کاری بین پاسی
 • کنترل دمای بين پاسي
 • کنترل ترتیب و توالی جوشکاری[2]
 • بازرسي نحوه شیار زنی طرف دوم قبل از جوش پشت درز (جوشهاي دو طرفه يا جوش پشتي[3])
 • بررسی اجرای آزمایشهای غیرمخرب و یا عملیات حرارتی بین پاسی

3- بازرسی پس از جوشکاری

 • بازرسي كيفيت سطح و در صورت دسترسی ریشه جوش و شناسایی ناپیوستگی های ظاهری مانند: تخلخل، ذوب ناقص، نفوذ ناقص، بريدگي كنار جوش، عدم پرشدگي، سررفتگي، ترك، گرده اضافی جوش، ناخالصي های فلزي و غير فلزی، پاشش، لکه قوس و . . .
 • اندازه گیری و کنترل ابعاد جوش
 • کنترل ابعادي قطعات ساخته شده
 • بررسي اجرای الزامات بعدي مانند آزمایشهای غیر مخرب و یا عملیات حرارتی
 • پی گیری تعمیرات در صورت نیاز و انجام بازرسی مجدد
 • تهیه و ارایه گزارش بازرسی

[1] Welding Procedure Specification

[2] Welding Sequences

[3] Double welds or Back Weld

نظرات برای این پست بسته شده است.